Výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN)

 1. Základní rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů (RPSN), odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek a plateb poplatků na straně druhé.

  Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle následujícího vzorce:

  Vzorec RPSN

  kde:

  X je RPSN
  m je číslo posledního čerpání
  k je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m
  Ck je částka čerpání k
  tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0
  m’ je číslo poslední splátky nebo platby poplatků
  l je číslo splátky nebo platby poplatků
  D1 je výše splátky nebo platby poplatků
  sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků


  Poznámky:

  a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.
  b) Počátečním datem je datum prvního čerpání.
  c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.
  d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.
  e) Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (Ak), která bude kladná nebo záporná, jinými slovy buď zaplacena, nebo obdržena v obdobích 1 až k, vyjádřeno v letech, tj.

  rpsn

  S představuje současný zůstatek toků. Je-li cílem udržet rovnost toků, hodnota je nulová 2. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN
 1. dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši;
 2. stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo úrokovými sazbami, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy;
 3. dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému v této smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání;
 4. není-li pevně stanoven rozvrh splátek, má se za to,
  1. že je spotřebitelský úvěr poskytnut na období jednoho roku a
  2. že spotřebitelský úvěr bude splacen dvanácti stejně vysokými splátkami jistiny placenými měsíčně;
 5. je-li rozvrh splátek pevně stanoven, avšak výše těchto splátek pevná není, má se za to, že výše každé splátky je ta nejnižší, jakou smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, stanoví;
 6. není-li stanoveno jinak, stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, více než jedno datum splátky, má být spotřebitelský úvěr k dispozici a splátky mají být provedeny k nejbližšímu datu uvedenému v této smlouvě;
 7. pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, předpokládá se ve výši 30 000 Kč;
 8. v případě možnosti přečerpání se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru, není-li doba trvání spotřebitelského úvěru známa, vypočítá se RPSN za předpokladu, že doba trvání úvěru je tři měsíce;
 9. jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé úrokové sazby a poplatky, považuje se za příslušnou úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší sazba za celou dobu trvání spotřebitelského úvěru;jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé úrokové sazby a poplatky, považuje se za příslušnou úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší sazba za celou dobu trvání spotřebitelského úvěru;
 10. u smluv o spotřebitelském úvěru, u kterých je sjednána pevná úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet RPSN z předpokladu, že na konci období s pevnou úrokovou sazbou je úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu RPSN, na základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžiku.

 

Informace pro návštěvníky našich stránek

Slibují Vám u konkurence fantastický úrok, ale nemají nikde uvedenou roční procentní sazbu nákladů? Právě tento údaj by Vás měl zajímat nejvíce! Pro návštěvníky našich stránek nabízíme Kalkulačku RPSN ke stažení. Tento Kalkulátor RPSN jsme získali díky ČOI přímo z www stránek Evropské komise. Jedná se o novou verzi kalkulačky, která odpovídá současně platné Směrnici Evropské komise č. 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, jíž se mění část II. přílohy I. směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN spojených s úvěrem. Ke Kalkulátoru RPSN Vám nabízíme návod k použití ve formátu PDF, rovněž ke stažení (v angličtině). V českém jazyce najdete návod k obsluze kalkulačky přímo ve výše uvedeném kalkulátoru ve formátu MS Excel.

Při použití kalkulačky je nutné mít ve Vašem počítači, v programu MS Excel, povolena makra.